پدر، مادر و معلم عزیزم!

پدر، مادر و معلم عزیزم!- نویسنده نادر موسوی

پدر، مادر و معلم عزیزم! اگر می خواهید در آینده بزرگسال خوبی باشم بگذار امروز کودکی کنم.(از بیانات گهربار خودمه!)به نظر من اگر بسیاری از رفتارها و لجبازیهای کودکانه را امروز در بزرگان کشور و مردممان می بینیم به خاطر آنست که در خردسالی فرصت کودکی به آنها داده نشده است.

مهرماه 1387 روز اول مدرسه

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط