پیش به سوی نمایشگاه…

نمایشگاه کتاب

پیش به سوی نمایشگاه…- نویسنده نادر موسوی

1396-2-11

نیسان عمو قربانعلی را تا خرختک کتاب بار زدیم برای بردن به نمایشگاه… امید که کتابخوان و کتابخر امسال بیشتر از پارسال باشد😊
پارسال که آفتابه خرج لحیم هم نشد!😭

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط