کاش آب بود

نوشته گلی قاسمی- پنجم مرداد ماه 1400

کاش آب بود
نان بود
خانه ای داشتیم و بابا بود
جنگ نبود، مردن نبود
فقط زندگی بود و زندگی

پ ن. این روز ها در دبستان کلاس های جهشی برگزار می شود. کلاسی که کمک می کند بچه ها سال هایی را که نتوانسته مدرسه بروند و درس بخوانند را جبران کنند و بعدا بتوانند وارد مدرسه دولتی شوند.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط