کتابخانه فرهنگ

کتابخانه فرهنگ
1397-11-30
چیزی به بازگشایی کتابخانه نمانده است. میز و صندلی ها دارند ساخته می شوند، دیروز رفتم نجاری، نجار جوان با انرژی داشت کار می کرد.
این پنجشنبه هم کارگاه آموزشی کتابخوانی داریم برای آموزگاران و مربیان تا آموزش بایسته را برای کتابخوانی ببینند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط