کفش سیبیلو😍

سبزه
1397-1-21- مریم دختر درسخوان و همیشه خندان کلاس دومی دبستان همین یک لنگه کفش را برای کاشتن سبزه آورده بود. امروز هم کفشش را نشانم داد و دلشاد بود از اینکه علفهای کفشش سبز شده اند.
دیدم از سوراخهای نوک کفش هم چمن در آمده است، آنها را نشانش داده و گفتم چقدر خوشگل شده کفشت مریم. خندید و گفت کفشم سیبیل در آورده!😂

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط