کودکان آفتاب

مجله کودکان آفتاب

1396-10-3-
روز یکشنبه با همراهی بانوان مژگان مشتاق، مهسا مکی، زهرا جوادی نشست بررسی و کارسپاری ماهنامه برگزار شد، امیدوارم که با آمدن بانو مشتاق و بانو مکی، جان دوباره ای به ماهنامه دمیده شده و کار چاپ آن دوباره از سر گرفته شود.
ماهنامه کودکان آفتاب تنها مجله ی بچه های افغانستان است که برای آنان چاپ و پخش می شود و به بخشی از نیازهای فرهنگی و آموزشی آنان پاسخ می دهد. 😍😊🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط