کیک و کوچکترین کلاس😋

کوچکترین کلاس
اینجا کلاس بچه های هفتمی است. آنها پنج نفر هستند و کلاس شان هم نزدیک شش متر است یعنی دو در سه متر و شاید هم کوچکتر😨
چون شاگردان چندتا از کلاسها بسیار کم بود مجبور شدیم اتاقها را کوچکتر کنیم و به گفته ای بومی سازی کنیم تا کلاس هیچ کدام بسته نشود و همه کلاس داشته باشند و بتوانند درس بخوانند.🙋😳😀 سه تا میز برای همین چند نفر و یک صندلی یک نفره هم برای آموزگارشان و تخته ای که به پنجره پیچ شده است. 😊😇کلاسشان بسیار کوچک اما با کیفیت است و بچه ها همگی درسخوانند و با انگیزه. هرچند بیشترشان هم بازمانده از کلاس خود می باشند، یعنی سنشان چندسالی بزرگتر از کلاسشان است اما همگی سخت درس می خوانند و کوشش می کنند. یک بار که همراهشان گپ می زدم از رویاها و آرزوهای بزرگی که در سر داشتند برایم گفتند. 😇😊
امروز هم رفته بودم مدرسه که یکی شان مرا از حیاط صدا زد تا بروم کلاس شان و دست پخت هایشان را ببینم. رفتم و از هرکدام کمی خوردم و سپاسگزاری کردم از دعوقتشان، کیک هایشان بسیار خوشمزه بود و خوش رنگ و بو.😋😋
شادکام باشید و به آرزوهای تان برسید دختران کوچکترین کلاس. هرچند کلاس تان کوچکترین کلاس این شهر است اما به جای آن بالاترین انگیزه ها و اراده ها را دارید برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایتان.👏👏🌷🌷🙌🙌😳😳😍😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط