تالیف کتاب تعلیمات اجتماعی به نام بازگشت

کتاب بازگشتبا سقوط حکومت طالبان در سال 2000 و با تشکیل دولت جدید در افغانستان امید به بهتر شدن اوضاع کشور و بازگشت در مهاجرین بسیار زیاد شد. اکثریت خانواده ها هرچند با نگرانی اما بسیار امیدوار بودند که به زودی شرایط زندگی بهتر شود تا دوباره برگردند. در این میان اما ترس و هراس در میان کودکان و زنان بسیار بیشتر از دیگر افراد خانواده بود زیرا آنان زندگی در ایران آزادی هایی اجتماعی و تحصیلی که یک زن و دختر داشت را با همه ی سختی های مهاجرت و محرومیت هایش، بسیار بهتر از افغانستان می دیدند. کودکانی که در افغانستان دوره های سخت طالبان و جنگ ها را دیده بودند و از افغانستان فقط تصویری سیاه و خونین در ذهن داشتند بیش از همه از بازگشت ترس می ترسیدند. این ترس را در میان دختران دانش آموز بیش تر از بقیه گروهها می دیدم. این موضوع مرا بر آن داشت تا برای کاستن از ترس و آشنا نمودن آنان با زیبایی های کشور افغانستان کتابی به عنوان بازگشت برای کودکان دوره ی ابتدایی تالیف کنم. این کتاب داستان  خانواده ای بود که سالها در ایران زندگی کرده بودند و اکنون با برقراری صلح در افغانستان باید به افغانستان بر می گشتند. نام این کتاب را «بازگشت» گذاشتم و در آن کوشش کردم در داستان خیالی که از زبان کودک خانواده گفته می شد افغانستان، شهرها، محصولات و غذاها، پرچم، کوهها و رودها و آثار تاریخی و مردم افغانستان را به خوانندگان معرفی کنم. این کتاب در سال 2000 چاپ شد و بسیار مورد استقبال بچه های دوره ی ابتدایی و مدیران مدارس و آموزگاران آنان قرار گرفت. اگرچه این کتاب برای بچه های کلاس سوم نوشته شده بود اما در بیشتر مدارس خودگردان برای بچه های کلاس دوم تا پنجم و در کنار کتابهای درسی ایران تدریس می شد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
نادر موسوی
حیاط مدرسه